Chức năng nhiệm vụ
 
Ban giám đốc sở

 

1.     Ông Dương Anh Đức - Giám đốc:

- Lãnh đạo, quản lý chung mọi hoạt động và công tác của Sở theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được Ủy ban nhân dân thành phố giao;

- Chủ tài khoản Sở Thông tin và Truyền thông;

- Trực tiếp phụ trách các công tác: tổ chức và cán bộ, cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, thi đua khen thưởng, kế hoạch, thanh tra, báo chí, pháp chế và các công tác khác do Uỷ ban nhân dân thành phố và Bộ Thông tin và Truyền thông giao.

- Trực tiếp chỉ đạo: Văn phòng Sở, Thanh tra Sở, phòng Kế hoạch-Tổng hợp, phòng Báo chí, phòng Pháp chế;

- Tham gia các Ban chỉ đạo, Hội đồng chuyên môn của Thành phố và Bộ Thông tin và Truyền thông theo phân công của cấp có thẩm quyền.

2.     Ông Lê Quốc Cường - Phó Giám đốc:

- Trực tiếp phụ trách lĩnh vực: thông tin điện tử; công nghiệp công nghệ thông tin; bưu chính; viễn thông; Internet; tần số vô tuyến điện; công tác đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai; quản lý trò chơi trực tuyến; đào tạo nhân lực thông tin và truyền thông; quảng cáo trên môi trường mạng, quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin.

- Người phát ngôn của Sở Thông tin và Truyền thông.

- Trực tiếp chỉ đạo: phòng Bưu chính-Viễn thông; phòng Thông tin điện tử; Trường Trung cấp Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh.

- Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo trang tin điện tử thành phố (Hồ Chí Minh City Web); trang tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông (ict-hcm.gov.vn)

- Giúp Giám đốc theo dõi công tác thanh tra, kiểm tra lĩnh vực thông tin điện tử; bưu chính; viễn thông; Internet; tần số vô tuyến điện; công nghiệp công nghệ thông tin;

- Phụ trách công tác thanh niên; công đoàn Sở; Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động sở;

- Phụ trách công tác quản lý nhà nước Hội Truyền thông và Điện tử,  Hội công nghệ vi mạch bán dẫn thành phố Hồ Chí Minh;

- Tham gia các Ban Chỉ đạo theo chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân thành phố và phân công của Giám đốc.

3.     Võ Thị TrungTrinh - Phó Giám đốc:

- Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: ứng dụng công nghệ thông tin; an toàn thông tin, an ninh mạng; hợp tác với các tỉnh-thành trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin, an toàn thông tin, an ninh mạng;

-  Trực tiếp chỉ đạo phòng Công nghệ thông tin, Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông;

-  Giúp Giám đốc theo dõi công tác thanh tra, kiểm tra lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin; an toàn thông tin; an ninh mạng;

- Công tác quản lý nhà nước Hội Tin học thành phố Hồ Chí Minh;

- Trưởng Ban Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ Sở Thông tin và Truyền thông.

- Tham gia các Ban Chỉ đạo theo chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân thành phố và phân công của Giám đốc.